Tidiga Samordnade Insatser

Falu kommun och Landstinget Dalarna har drivit ett gemensamt utvecklingsarbete som IPF vid Uppsala universitet har stöttat och följt, med syfte att åstadkomma tidiga och samordnade insatser för barn med särskilda behov av stöd. Viljan och förmågan att samverka över professionsgränser, över huvudmannagränser och över gränser mellan olika förvaltningar har varit en viktig framgångsfaktor i arbetet. Exemplet från Falun visar hur sådan samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och är ett resultat systematiskt och tålmodigt och ofta ansträngande arbete med att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

Vi på GIS menar att detta är ett föredömligt exempel på innovation i styrning att lyfta fram, i synnerhet som projektet prioriterar tidigt stöd för att gynna framtida utveckling och välmående. Tidiga samordnade insatser innebär en kraftsamling för att verka innan en negativ utveckling är långt gången, och att fokusera på stöd och supportinsatser för att skapa goda förutsättningar. Som nämnt ställer detta arbete stora krav på samordning över gränser, som inom kommun och regioner ofta innefattar verksamheter fastlåsta i sina egna ”stuprör”, där de organisatoriska mellanrummen slukar individer och blundar för behov. GIS menar att det finns stort behov av fler dylika initiativ och arbetssätt.

För tillgång till projektets slutrapport som ingår i Tillitsdelegationens forskningsantologi se SOU 2018:38, s 277-300.

Verksamt.se

”Grundläggande förutsättningar för ett lyckat samverkansarbete bygger på förtroende, en kontinuerlig dialog och en vilja att snabbt lösa problem under arbetets gång.”

Annika brännström, 2017

Olika myndighetssamarbeten för att underlätta processen att starta och driva företag har länge bedrivits under olika former och namn. Under åren 2011-14 kartlade Bolagsverket pågående utvecklingsinstanser från nitton olika myndigheter med företagare som målgrupp, och kom fram till att verksamt.se som initiativ sticker ut. Deras utredning visade att insatser som fokuserar på att skapa samhällsnytta genom samverkan över myndighetsgränser var ovanligt. Verksamt.se är därför ett initiativ som vi anser kan lyftas fram som ett gott exempel på samverkan.

Idag är verksamt.se en etablerad kontaktyta för företagare gentemot svenska myndigheter, som samlat allt underlag om hur man startar och driver företag i en gemensam webbportal. Redan 2015 hade sajten 1,9 miljoner besökare. I nuläget ligger ansvaret för initiativets driftsutveckling gemensamt hos Bolagsvetket, Tillväxtverket och Skatteverket men är även en del i ett större myndighetssamarbete som involverar även Arbetsförmedlingen, Jordbruksverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Patent- och Registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Statistiska Centralbyrån och Tullverket ingår likväl som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) i egenskap av paraplyorganisation för Sveriges 290 kommuner.

Framgångsfaktorer

Arbetet med att initiera och utveckla verksamt.se har bedrivits av medarbetare på berörda myndigheter och krävt motiverade och starka grupper och personer som drivit initiativet framåt. Initiativet hade visserligen tidigt bra förutsättningar genom andra samverkansprojekt där medarbetare från dåvarande PRV Bolag, Riksskatteverket och Nutek (nuvarande Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket) samverkat. Det var även en fördel att verksamheterna i huvudsak hade samma målgrupp: näringsliv och företagare.

Någon reell styrning från respektive myndighetsledningar förekom dock inte förrän sajten blev etablerad och därmed strategiskt viktig för de samverkande myndigheterna. För att arbetet skulle komma framåt utan styrning i form av tydliga uppdrag och därmed garanterad resurstillgång krävdes att de grupper som uppstod hade en drivkraft i form av egen identitet och en stark intern lojalitet.

Därför har gemensamt framtagna och accepterade målbilder varit starkt bidragande till den framgång som myndighetssamarbetets produkter haft. Det finns fortfarande starka och innovativa grupper som deltar i utvecklingen av verksamt.se, i många fall ingår fortfarande personer som deltog i de första utvecklingsfaserna.

Trots detta understryker Annika Brännström, som sammanställt utförlig information om verksamt.se inom ramen för Stadskontorets publikationen ”Om offentlig sektor. Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel” att det finns goda skäl att fundera över om dagens förvaltningsinriktade organisationsstrukturer ger rätt förutsättningar för att tänka nytt och planera en innovativ utveckling av myndighetsservice till näringslivet (2017:27). Även vi på GIS menar att den dominerande förvaltningsinriktningen inom organisationer är viktig att utmana.

Läs mer om bakgrunden till initiativet här.
Initiativets hemsida.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close